L-V 9-18
Apeleaza la recomandarea unui expert!

Politica de confidentialitate

Stimaţi Vizitatori,

OXIGEN TRAVEL NATURE SRL - agenţia de turism OXIGEN TOUR administrează toate datele personale primite pe parcursul utilizării paginilor web în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor personale şi difuzarea datelor de interes public.

Începând cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Această politică are drept scop informarea unitară a oricărei persoane fizice ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. şi se aplică următoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

1. Scop

Această politică are drept scop informarea unitară a oricărei persoane fizice ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. şi se aplică următoarelor persoane, denumite generic „Persoane vizate”:

·       Clientul (chiar şi după încetarea relaţiei contractuale), potenţiali clienţi, persoane cu care S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. derulează tranzacţii, reprezentanţii legali sau convenţionali ai Clientului;

·       Persoanele de contact, reprezentanţii legali sau convenţionali, colaboratorii, angajaţii şi/sau persoanele fizice desemnate de către un Client (chiar şi după încetarea relaţiei contractuale) al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;

·       Persoanele de contact, reprezentanţii legali sau convenţionali, colaboratorii, angajaţii şi/sau ale persoanele fizice desemnate de către un partener contractual al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;

·       Angajaţii S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;

·       Candidaţii care doresc să ocupe posturi în cadrul S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;

·       Vizitatori ai ste-ului S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.;

Definiţii relevante în contextul protecţiei datelor cu caracter personal.

Date cu caracter personal = orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea şi datele de contact ale operatorului şi ale Responsabilului cu protecţia datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal pentru persoana vizată şi condiţiile în care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obţine de la operatorul de date la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum şi completarea datelor incomplete;

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, ştergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

Dreptul la restricţionarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere şi în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi dreptul că aceste date să fie transmise de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziţie = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, că datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a se adresa justiţiei sau Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

2.1. Client persoană fizică

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar şi după încetarea relaţiei contractuale), potenţialilor clienţi, ale persoanelor cu care S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. derulează tranzacţii ocazionale(comenzi), reprezentanţilor legali sau convenţionali ai Clientului, precum şi membrilor familiilor acestora(dacă este cazul) în vederea prestării serviciilor comerciale, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016;

Categorii ale persoanelor fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. aparţin următoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar şi după încetarea relaţiei contractuale), reprezentanţii legali sau convenţionali ai acestuia (denumiţi împreună în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”).

În anumite situaţii, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate în prezentul document, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. poate să prelucreze date cu caracter personal aparţinând anumitor categorii de Persoane Vizate (de exemplu, Beneficiarii reali) fără a beneficia însă de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane. În acest context este responsabilitatea Clientului să informeze persoanele în cauză cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal şi să obţină consimţământul acestora privind prelucrarea datelor, în măsura în care este necesar, în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege.

2.1.1. Scopurile prelucrării datelor caracter personal

S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri, după cum urmează:

·       În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal pentru: executarea şi îmbunătăţirea serviciilor comerciale oferite prin preluarea în aplicaţiile informatice ale Societăţii a datelor din actul de identitate, conform cerinţelor legale aplicabile; cunoaşterea clientelei; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autorităţi; pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, a informaţiilor despre pachetul turistic achiziţionat sau a următoarelor pachete turistice care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră etc.; păstrarea, depozitarea (premergătoare arhivarii) şi arhivarea documentelor;implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal.Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menţionate, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. se va baza, în măsura în care este necesar, şi pe interesul sau legitim în desfăşurarea obiectului sau de activitate.

·       În vederea încheierii şi executării contractului dintre Client şi S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., aceasta prelucrează datele cu caracter personal pentru: derularea şi gestionarea relaţiei contractuale(comenzii) cu Clientul, în vederea furnizării produselor şi serviciilor; derularea în bune condiţii a tranzacţiilor comerciale; efectuarea sau procesarea operaţiunilor de plăţi; gestionarea calităţii datelor; constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. în instanţă; gestionarea reclamaţiilor şi sesizărilor primite cu privire la produsele şi/sau serviciile contractate.

·       În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. , în contextul desfăşurării obiectului sau de activitate, Societatea prelucrează datele cu caracter personal pentru: îmbunătăţirea produselor şi serviciilor furnizate, segmentarea clienţilor; reclamă, marketing simplu şi publicitate; statistică; gestionarea reclamaţiilor şi sesizărilor ce nu vizează produsele şi/sau servicile contractate de către persoana vizată.

·       În baza consimţământului exprimat de către Persoana vizată cu ocazia deschiderii relaţiei de afaceri sau în alte situaţii, după caz, pentru următoarele scopuri: marketing direct, prin comunicarea de informaţii şi/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii şi activităţi ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. şi/sau ale partenerilor acesteia, precum şi efectuarea de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile şi activităţile actuale şi/sau viitoare ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. şi/sau ale partenerilor acesteia; generarea de oferte şi comunicări personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implică un proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri) şi care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. În acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cât mai apropiate de interesele persoanei vizate, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. va prelucra toate sau numai o parte din datele furnizate de către client direct în contextul relaţiei contractuale cu Societatea, datele pe care le furnizează partenerii contractuali ai Societăţii, precum şi date ce rezultă din operaţiunile de plată. Tehnicile informatice/algoritmii folosiţi permit S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. să identifice preferinţele în ceea ce priveşte unele dintre categoriile de produse şi servicii interesante pentru client. În urma preferinţelor astfel conturate şi a altor detalii care rezultă din comportamentul avut în contextul relaţiei contractuale, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. vă aduce în atenţia clientului oferte axate în special pe categoriile de produse şi servicii care pot fi de interes pentru acesta. Prelucrarea datelor în acest scop prezintă beneficiul de a mi se pune la dispoziţie oferte cât mai adaptate nevoilor şi intereselor mele. De asemenea, ţinând cont de faptul că S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. îşi doreşte să ofere oferte personalizate, în funcţie de preferinţele şi interesele manifestate ale fiecărui turist în parte, am luat cunoştinţă că este posibil ca ofertele vizând produse şi servicii pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul să nu îmi fie aduse la cunoştinţă.Consimţământul exprimat cu privire la activităţile de prelucrare de mai sus poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităţilor de prelucrare efectuate înaintea retragerii.

·       În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct, precum şi datele pe care S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. le generează pe baza acestora, respectiv: date de tranzacţionare, informaţii ce rezultă din neconformităţile semnalate de către orice persoană. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor comerciale şi/sau a îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Societăţii.

2.1.2. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: Persoana vizată, reprezentanţii legali sau convenţionali ai Persoanei vizate, reprezentanţii S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., parteneri contractuali/împuterniciţi ai S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecătorească, autorităţi publice centrale, autorităţi publice locale, furnizorii de servicii şi bunuri, organizaţii profesionale.

2.1.3. Durata prelucrării

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menţionate, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor comerciale, precum şi ulterior, atunci când există o necesitate de afaceri legitimă pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a vă furniza informaţiile solicitate sau pentru a ne respecta obligaţiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal şi să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

2.1.4. Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. nu transfera date cu caracter personal în afară României, în state din cadrul UE sau în afară UE. În vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menţionate este posibil ca în viitor S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. să transfere anumite categorii de date. Pentru transferurile în afară UE, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. îşi va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanţii recunoscute de lege. Lista statelor unde vor fi tranferate datele va fi afişată(actualizata) pe siteul S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. la prezenţa secţiune.

2.1.5. Drepturile persoanelor fizice vizate

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul  la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care persoana vizată considera necesar.

Este posibil ca, în urma solicitării de ştergere a datelor, Societatea să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., precum şi cu privire la drepturile de care beneficiaţi în acest context, vă rugăm să ne transmiteţi solicitarea printr-un e-mail către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. în acest sens, la următoarea adresă: contact@oxigentour.ro

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar şi după încetarea relaţiei contractuale), potenţialilor clienţi, ale reprezentanţilor legali sau convenţionali ai Clientului, Beneficiarilor reali, precum şi membrii familiilor acestora(dacă este cazul).

2.2. Client persoană juridică

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanţilor legali sau convenţionali, colaboratorilor, angajaţilor şi/sau persoanelor fizice desemnate de către un Client Persoană Juridică (chiar şi după încetarea relaţiei contractuale) al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. .

Relaţia S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. - parteneri contractuali (furnizori de bunuri/servicii)

 

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanţilor legali sau convenţionali, ale colaboratorilor, ale angajaţilor şi/sau ale altor persoane fizice desemnate de către un partener contractual al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. .

În măsura în care oricare partener contractual al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. dezvăluie Datele cu Caracter Personal ale persoanelor de contact desemnate de către acesta, ale reprezentanţilor legali sau convenţionali, ale colaboratorilor, ale angajaţilor şi/sau ale altor persoane fizice către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. pentru sau în legătură cu încheierea şi/sau executarea unui Contract, având în vedere faptul că S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. nu beneficiază de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane, partenerul contractual al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. are obligaţia să informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, utilizând în acest sens textul de informare:

Furnizorul va lua măsuri pentru că această dezvăluire să se facă conform oricăror cerinţe aplicabile, inclusiv cele privind informarea şi obţinerea consimţământului persoanelor vizate, dacă e cazul, astfel încât Clientul să poată prelucra Datele cu Caracter Personal pentru scopurile prevăzute în Contract, fără să mai îndeplinească vreo formalitate. Furnizorul va respecta instrucţiunile ce pot fi trimise periodic de către Client în scris, în format electronic sau pe hârtie, cu privire la informaţiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane fizice în scopul îndeplinirii prevederilor prezenţei clauze.

2.2.1. Informare privind Protecţia datelor cu caracter personal

S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi conform legislaţiei subsecvente în domeniu.

2.2.2. Categorii de persoane fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. aparţin următoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de către partenerul contractual al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., reprezentanţii legali sau convenţionali ai partenerului contractual al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., colaboratorii, angajaţii şi/sau alte categorii de persoane fizice ale căror date sunt divulgate S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. de către partenerul contractual al acesteia, dacă e cazul (denumiţi în mod generic, în cele ce urmează, „Persoane vizate”). Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele transmise către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. la iniţierea relaţiilor contractuale cu partenerul contractual sau pe parcursul derulării acestora.

2.3. Temeiurile şi scopurile pentru care S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal

·       Îndeplinirea obligaţiilor legale ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. în contextul derulării relaţiilor contractuale: gestiune administrativ-financiara; păstrarea/depozitarea (premergătoare arhivarii) şi arhivarea documentelor; realizarea de audituri şi investigaţii interne; gestionarea controalelor efectuate de autorităţi; asigurarea securităţii în incintele S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.; implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranţă); alte obligaţii legale aplicabile în funcţie de natura relaţiei contractuale şi/sau calitatea dumneavoastră). Pentru ideplinirea scopurilor anterior menţionate, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. se va baza, în măsura în care este necesar, şi pe intersul sau legitim în desfăşurarea obiectului sau de activitate.

·       Încheierea şi desfăşurarea contractului încheiat între S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. şi partenerul său contractual prin raportare la specificul relaţiei contractuale;

·       Îndeplinirea intereselor legitime ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., în contextul desfăşurării obiectului de activitate şi pentru gestionarea reclamaţiilor.

2.4. Categoriile de date cu caracter personal

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucrează datele pe care ni le furnizaţi în mod direct, datele furnizate de către partenerul contractual al S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. în vederea încheierii şi executării contractului încheiat (incluzând, dar fără limitare la acestea: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon), precum şi date pe care S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. le generează pe baza acestora, respectiv: informaţii ce rezultă din neconformităţile semnalate de către orice persoană, date rezultate din utilizarea aplicaţiilor puse la dispoziţie de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. (dacă este cazul).

2.5. Categoriile de destinatari

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. poate să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră, în măsura în care vă exercitaţi dreptul de acces de care beneficiaţi conform legislaţiei aplicabile în materie, instituţii/autorităţi publice locale/centrale, împuterniciţilor (entităţi care asista S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. în activităţile de prelucrare) şi/sau partenerilor contractuali.

2.6. Durata prelucrării. Destinaţia ulterioară a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. pe durata executării contractului, precum şi ulterior în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale ale Societăţii, inclusiv obligaţiile de arhivare. După îndeplinirea duratelor de arhivare, Societatea poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua în continuare diverse prelucrări statistice.

2.7. Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În prezent, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. nu transfera date cu caracter personal în afară României, în state din cadrul UE cât şi în afară UE.

2.8. Drepturile dumneavoastră în contextul activităţilor de prelucrare

Dumneavoastră beneficiaţi, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege; dreptul la restricţionarea prelucrării (începând din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (începând din 25 mai 2018); dreptul la opoziţie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; şi dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

2.9. Este posibil ca, în urma solicitării de ştergere a datelor, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice.

 

2.10. Pentru mai multe detalii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., precum şi cu privire la drepturile de care beneficiaţi în acest context, vă puteţi adresa S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. şi ne puteţi transmite solicitarea printr-un e-mail către Societate în acest sens, la următoarea adresă e-mail: contact@oxigentour.ro

2.11. Relaţia S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. - angajaţi

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., în calitatea sa de operator de date, colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale angajaţilor săi, date care sunt furnizate în mod direct sau care pot rezulta în mod indirect, în cursul derulării relaţiei de muncă.

În noţiunea de angajaţi sunt incluse persoanele care au încheiate contracte de muncă (indiferent de tipul contractului - pe durata determinată sau nedeterminată, part-time etc., care au încheiate contracte de mandat sau contracte de colaborare cu S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L.

S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale angajaţilor săi pentru următoarele scopuri:

a. în vederea încheierii şi executării contractului, pentru următoarele scopuri: recrutare, scopuri generale de resurse umane, în vederea desfăşurării relaţiilor de muncă/mandat/colaborare; training; evaluarea performanţelor; verificarea modului de conformare cu politicile şi reglementările interne; salarizare, acordarea de bonusuri; gestionarea costurilor şi bugetelor de resurse umane; gestionarea beneficiilor acordate în concordanţă cu atribuţiilor din fişa postului;

b. în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, pentru următoarele scopuri: conformarea cu obligaţiile specifice de dreptul muncii (inclusiv, dar fără a se limita la sănătatea şi securitatea în muncă) privind administrarea resurselor umane; arhivare; analiza pre-angajare a reputaţiei şi integrităţii candidaţilor, în vederea conformării cu regulile prudentiale aplicabile; administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activităţile extra-profesionale; audit intern; asigurarea permanentă a condiţiilor tehnice şi organizatorice necesare pentru desfăşurarea activităţii şi monitorizarea disciplinei în desfăşurarea atribuţiilor angajaţilor/colaboratorilor S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., monitorizarea resurselor şi echipamentelor IT şi de telecomunicaţii puse la dispoziţia angajaţilor precum şi asigurarea securităţii sistemelor informatice (inclusiv prin realizarea de copii de siguranţă);

c. în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., pentru următorul scop: evenimente interne şi evidenţiere pozitivă/promovare în cadrul Societăţii;

d. în temeiul consimţământului exprimat de către angajatul/colaboratorul S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., pentru următorul scop: testarea funcţionalităţilor noi ale produselor S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. înainte ca aceastea să fie făcute disponibile pe piaţă.

2.11.1. Categorii de date cu caracter personal

S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. colectează şi prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, sex, dată şi locul naşterii, cetăţenie, semnătura, telefon, e-mail, adresa, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome – studii, date privind istoricul angajărilor, funcţie, direcţie, departament, ID utilizator, marca, imagine, serie şi număr buletin/paşaport, cod numeric personal, date privind starea de sănătate, date privind cazierul judiciar, date privind sancţiuni disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta în cursul cercetărilor disciplinare, precum şi orice alte categorii de date pe care angajaţii S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. ni le furnizează în mod direct.

2.11.2. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menţionate, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal ale angajaţilor către următoarele categorii de destinatari: parteneri contractuali, împuterniciţi, autorităţi publice centrale/locale, furnizori de servicii medicale, precum şi angajaţilor în cazul primirii unei solicitări în baza dreptului de acces.

 2.11.3. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal de către angajaţi poate fi o obligaţie contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract şi este necesară pentru în vederea gestionarii raporturilor de muncă/mandat/colaborare, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. în calitate de angajator. Refuzul furnizării acestor date poate atrage imposibilitatea gestionarii relaţiei de muncă/mandat/colaborare şi a îndeplinirii obligaţiilor menţionate.

 2.11.4. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. în vederea prelucrării lor pe durata derulării relaţiei de muncă/mandat/colaborare şi ulterior, în conformitate cu cerinţele legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, cerinţele din materia arhivarii.

 2.11.5. Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. nu transfera date cu caracter personal în afară României, în state din cadrul UE cât şi în afară UE.

2.11.6. Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de care beneficiază angajaţii în contextul prelucrării datelor cu caracter personal.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, angajaţii S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. beneficiază de următoarele drepturi:

·       dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activităţile de prelucrare efectuate de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;

·       dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obţine confirmarea din partea S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;

·       dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obţine rectificarea de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. a datelor inexacte, precum şi completarea datelor incomplete;

·       dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege - este posibil ca, în urma solicitării de ştergere a datelor, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) şi să continue în aceste condiţii prelucrarea pentru scopuri statistice;

·       dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

·       dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurata, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi (ii) dreptul că aceste date să fie transmise de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

·       dreptul la opoziţie - în ceea ce priveşte activităţile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activităţile de profilare, dreptul de opoziţie se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări către Direcţia Resurse Umane;

·       dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităţi de prelucrare automate şi

·       dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, în măsura în care consideraţi necesar.

Pentru mai multe informaţii privind modul de exercitare a drepturilor mai sus-menţionate, angajaţii se pot adresa Responsabilului privind protecţia datelor prin transmiterea unui e-mail la adresa: contact@oxigentour.ro

2.12. Relaţia S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. - candidaţi care doresc să ocupe posturi în cadrul Societăţii

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor care doresc să ocupe posturi în cadrul S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. .

În vederea preluării şi gestionarii candidaturii unei persoane, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în temeiul demersurilor necesare înaintea încheierii contractului de muncă/de colaborare (fără ca aceasta să însemne o promisiune din partea S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. în acest sens) sau în temeiul interesului sau legitim în contextul desfăşurării obiectului de activitate, după caz, şi în condiţiile prevăzute de Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016, precum şi în conformitate cu cerinţele legislaţiei subsecvente în materie.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. aparţin vizitatorilor paginii de internet, indiferent dacă au sau nu calitatea de client, care sunt interesaţi să aplice pentru un post în cadrul S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. sau persoanelor care transmit datele de CV sau participă la interviuri organizate de Societate, „persoane vizate”.

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct, precum şi datele pe care le generează pe baza acestora, respectiv: cod candidat, rezultate chestionar personalitate, rezultate teste tehnice, informaţii ce rezultă din neconformităţile semnalate de către orice persoană.

Pentru a răspunde mesajelor primite, în vederea aplicării pentru o poziţie disponibilă, nu este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală precum: codul numeric personal, numărul şi seria actului de identitate, numărul paşaportului etc. şi, prin urmare, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. nu solicită astfel de date, prin urmare candidaţii nu vor transmite mesaje conţinând astfel de date şi nu vor anexa copii ale actelor de identitate mesajelor transmise către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. .

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. păstrează datele cu caracter personal colectate de la persoanele vizate atunci când există o necesitate de afaceri legitimă pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a furniza informaţiile solicitate sau pentru a respecta obligaţiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal şi să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menţionate este posibil ca S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. să transfere anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră, în măsura în care vă exercitaţi dreptul de acces de care beneficiaţi conform legislaţiei aplicabile în materie, reprezentanţii S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., alte persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele său împreună cu S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., partenerii contractuali ai S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., împuterniciţi ai S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, autorităţile publice locale/centrale, în măsura în care este necesar;

S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. respectă drepturile pe care legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal le conferă Persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţelor competente, precum şi modalităţile de exercitare ale acestora în măsura în care consideraţi necesar.

Drepturile mai sus menţionate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate şi semnate, la sediul S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. sau prin transmiterea unui e-mail către Societate, la următoarea adresă de e-mail: contact@oxigentour.ro

Pentru detalii suplimentare cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., precum şi cu privire la drepturile persoanei vizate, persoanele vizate se pot adresa printr-o cerere pe suport hârtie/în format electronic, prin e-mail către: contact@oxigentour.ro

3. Politica de tip cookie a Oxigen Tour poate fi accesată aici

4. Confidenţialitatea datelor

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi conformarea cu normele legale aplicabile în domeniu reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., urmărindu-se în permanenţă asigurarea securităţii datelor şi respectarea cerinţelor în materie.

În consecinţă, confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. şi, pentru acest motiv, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în concordanţă cu dispoziţiile legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor. Monitorizarea conformării cu aceste cerinţe este asigurată inclusiv de către Responsabilul cu protecţia datelor desemnat la S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., care poate fi contactat la adresa contact: contact@oxigentour.ro

Este posibil ca angajaţii S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., în îndeplinirea atribuţiilor de zi cu zi, să prelucreze date aparţinând clienţilor persoane fizice, reprezentanţilor legali sau convenţionali ai clienţilor persoane juridice şi ai prestatorilor de servicii/utilităţi cu care S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. a încheiat relaţii contractuale, ai beneficiarilor reali, ai împuterniciţilor, ai delegaţilor, ai acţionarilor/asociaţilor persoane fizice etc.

Training-urile angajaţilor sunt obligatorii, se desfăşoară anual, luând în considerare întotdeauna modificările legislative, precum şi cele mai înalte standarde aplicabile în materie. Acestea vizează aspecte privind identificarea activităţilor de prelucrare susceptibile să genereze riscuri pentru persoanele vizate, modul de gestionare a incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal, modul de realizare a unei evaluări privind impactul asupra datelor cu caracter personal etc.

Vă informăm că S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. SRL utilizează serviciile de mesagerie (e-mail) cu componenta cloud computing oferite de Google. Datele personale, pe care dumneavoastră (în calitate de client/împuternicit/beneficiar al serviciilor noastre/partener contractual) ni le furnizaţi în interacţiunea cu noi, pot face obiectul comunicării noastre interne prin persoanele împuternicite de noi.

Societatea utilizează în relaţia cu dvs. o singură adresa poştală(email) pentru expedierea oricărei corespondente, în legătură cu toate produsele/serviciile contractate. S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. va transmite corespondenţă la ultima adresă poştală indicată.

Partenerii contractuali ai S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L., furnizori de bunuri sau servicii care, în executarea contractului încheiat cu S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. pot prelucra date cu caracter personal, se obliga să respecte dispoziţiile relevante ale legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal şi să oblige angajaţii şi/sau alţi terţi folosiţi pentru prestarea de servicii la respectarea acestor dispoziţii.

În acest context, partenerul contractual garantează că angajaţii şi/sau alţi terţi folosiţi pentru prestarea de Servicii au fost informaţi şi instruiţi în măsură suficientă cu privire la prevederile legale în domeniul protecţiei Datelor cu Caracter Personal, inclusiv dar fără limitare la prevederile legale ale Regulamentului şi, după caz, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice („Legea nr. 506/2004”), la cerinţele minime de securitate a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, precum şi cu privire la caracterul confidenţial al informaţiilor furnizate de către Client sau pe care ajung să le cunoască în decursul desfăşurării relaţiilor contractuale şi că aceşti angajaţi şi/sau terţi s-au obligat apoi în scris la a respecta confidenţialitatea Datelor cu Caracter Personal şi la păstrarea secretului profesional. În plus, Furnizorul trebuie să-i instruiască conform prezentului Contract pe aceşti angajaţi şi / sau terţi cu privire la faptul că Datele cu Caracter Personal pot fi Prelucrate numai în scopuri limitate, atât cât este necesar pentru realizarea Serviciilor care fac obiectul Contractului. Obligaţia de a proteja Datele cu Caracter Personal rămâne valabilă pentru Furnizor şi după încetarea activităţii ce face obiectul Contractului.

De asemenea, partenerul contractual are obligaţia să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de el în orice alt mod. În special, are obligaţia să protejeze datele cu caracter personal la care are acces şi sistemele de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal pe care le utilizează în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractul încheiat cu S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. împotriva accesului neautorizat, precum şi împotriva atacurilor de orice tip ale angajaţilor sau terţilor, precum şi împotriva distrugerii sau pierderii deliberate sau accidentale a datelor cu caracter personal. partenerul contractual garantează că ulterior se poate verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate şi şterse datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor pe care le utilizează în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contract.

S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. realizează evaluări de impact asupra protecţiei datelor în situaţiile prevăzute de Regulamentul GDPR sau în alte situaţii reglementate şi publicate de către autorităţile competente să interpreteze sau să aplice legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal (ANSPDCP sau Comitetul european pentru protecţia datelor).

Atunci când S.C. OXIGEN TRAVEL NATURE S.R.L. iniţiază prelucrări de date susceptibile de a genera riscuri ridicate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, ţinând cont de natură, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, în special când se utilizează noi tehnologii, va efectua o evaluare de impact asupra protecţiei datelor cu caracter personal înaintea prelucrării.

Contact - Protecţia Datelor

În măsura în care, pe lângă informaţiile prezentate mai sus, apreciaţi că vă sunt necesare clarificări suplimetare ne puteţi contacta la adresa de email: contact@oxigentour.ro

Aboneaza-te la newsletter!
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru si fii la curent cu cele mai proaspete informatii despre excursiile tale preferate.
Asigurare storno
Asigurarea Storno va fi incheiata in momentul achitarii pachetului turistic, integral. Va rugam sa cititi Informatiile despre Asigurarea Storno si Conditiile Generale de Asigurare.”