L-V 9-18
Apeleaza la recomandarea unui expert!

Documente utile

Condiții de călătorie pentru minori.

În baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, minorii români pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali.

Prin reprezentant legal se înţelege persoană desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.

Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:

·       minorului care este înscris în documentul de călătorie a unui părinte şi călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi sau minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau minorului care este titular al cărţii de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de aceştia i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia; minorului care este înscris în paşaportul unui părinte şi călătoreşte în străinătate împreună cu acesta sau minorului care este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi sau minorului care este titular al cărţii de identitate şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia; fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau face dovada decesului celuilalt părinte.

·       Documente doveditoare ale decesului sunt:

-        Certificat de deces, valabil şi cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condiţiile legii;

-        Hotarare judecătorească de declarare a morţii, rămasă definitivă, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces;

-        Comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă.

·       Nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti său declarat dispărut, dacă însoţitorul face dovadă în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii părinţi se afla în această situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului.

 

Minorului care este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră sau minorului care este titular al cărţii de identitate şi călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă:

-        o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului sau legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi datele de identitate ale însoţitorului respectiv,

-        extrasul de cazier judiciar, documente din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane (poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane).

Nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti său declarat dispărut, dacă însoţitorul face dovadă în acest sens, cu excepţia cazului în care ambii părinţi se afla în această situaţie, când este obligatorie declaraţia reprezentantului legal al minorului.

Declaraţia şi certificatul de cazier judiciar, precum şi oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condiţiilor exercitării dreptului la libera circulaţie se păstrează, în copie, de către Poliţia de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieşirea din ţară.

Însoţitorul, care călătoreşte în străinătate împreună cu un minor, are următoarele obligaţii:

·       să acorde îngrijire şi supraveghere minorului pe toată durata deplasării;

·       să nu abandoneze minorul;

·       să nu încredinţeze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei prevăzute în declaraţie ori, în cazuri deosebite, autorităţilor străine competente în domeniul acordării de asistenta şi protecţie pentru minori;

·       să respecte scopul, ruta şi durata deplasării menţionate în declaraţie, cu excepţia situaţiei când există acordul ulterior al acestora cu privire la schimbările intervenite;

·       în cazul dispariţiei minorului pe perioada deplasării în străinătate, să anunţe de îndată autorităţile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum şi cea mai apropiată reprezentanta diplomatică sau oficiu consular al României, solicitând eliberarea unei adeverinţe în acest sens;

·       să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanta diplomatică sau oficiu consular al României, în cazul apariţiei unei situaţii obiective de natură să întrerupă călătoria, să schimbe ruta, să depăşească durata călătoriei indicate de părinţi sau de reprezentantul legal;

·       în cazul în care nu este posibilă încredinţarea minorului persoanei prevăzute în declaraţie, să anunţe imediat cea mai apropiată reprezentanta diplomatică sau oficiu consular al României, în vederea reunificării familiale a minorului sau, după caz, să se reîntoarcă în România cu acesta.

Minorul care călătoreşte în străinătate însoţit de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul său legal nu poate fi încredinţat de către acesta unei persoane de pe teritoriul altui stat, atunci când faţă de minor s-a dispus măsură educativa a libertăţii supravegheate, în condiţiile legii penale.

Poliţiştii de frontieră vor întrerupe călătoria minorului, chiar dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate anterior, în următoarele situaţii:

1.      Însoţitorul este cetăţean străin şi nu face dovada faptului că are dreptul să se reîntoarcă în România, deşi în declaraţia părinţilor sau, după caz, a reprezentantului legal se menţionează că minorul se va reîntoarce împreună cu acelaşi însoţitor;

2.      Însoţitorul a săvârşit anterior una dintre infracţiunile următoare, cu excepţia cazului în care a fost reabilitat pentru această infracţiune:

·      omor, omor calificat, omor deosebit de grav;

·      infracţiuni privitoare la viaţa sexuală;

·      cerşetorie;

·      lipsire de libertate în mod ilegal;

·      sclavie;

·      prostituţie;

·      proxenetism;

·      infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori;

·      infracţiuni privind traficul de persoane şi infracţiuni în legătură cu traficul de persoane;

·      trafic de migranţi;

·      trafic de ţesuturi sau organe umane;

·      infracţiuni de terorism;

3.      însoţitorul este cetăţean străin şi părăseşte teritoriul României ca urmare a unei decizii de îndepărtare de pe teritoriul României, dispusă în condiţiile legii, cu excepţia cazului în care este părinte al minorului şi există acordul celuilalt părinte;

4.      însoţitorului său minorului i-a fost limitat, în condiţiile prezenţei legi, exerciţiul dreptului la libera circulaţie în străinătate pentru statul de destinaţie ori pentru un stat care urmează să fie tranzitat, în perioada în care urmează să călătorească împreună;

5.      însoţitorul nu este persoana căreia i-a fost încredinţată de către instanţă supravegherea minorului, atunci când faţă de acesta s-a dispus măsură educativa a libertăţii supravegheate, în condiţiile legii penale;

6.      minorul refuza să iasă din ţară, dacă a împlinit vârsta de 14 ani.

 Poliţia de Frontieră Romana permite ieşirea din România a minorilor, fără prezentarea declaraţiei, în următoarele situaţii:

·       în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul urmează să beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav în pericol, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile medicale romane, din care să rezulte perioadă şi statul sau statele în care urmează să se acorde tratamentul medical respectiv, chiar dacă nu există acordul ambilor părinţi, al celuilalt părinte, al părintelui supravieţuitor sau al reprezentantului legal;

·       în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin faptul că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, cu condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, din care să rezulte perioadă şi statul sau statele în care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri, precum şi avizul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, emis în condiţiile prevăzute în normele metodologice, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte.

În situaţia în care poliţiştii de frontieră constata că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Legea 248/2005 pentru că minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia.

Dacă minorul nu este însoţit de cel puţin unul dintre părinţi, se vor informa aceştia, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil.

În cazul în care nu este posibilă informarea părinţilor, poliţiştii de frontieră vor anunţa Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care va iniţia procedura aplicabilă minorilor neînsoţiţi, potrivit legii.

 

Drepturi principale în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018

·       Călătorii vor primi toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie;

·       Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract; 

·       Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism;

·       Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a platii unor costuri suplimentare;

·       Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezerva dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante;

·       Călătorii pot înceta contractul fără plată unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea integrală a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire;

·       Călătorii pot înceta contractul fără plată unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul;

·       În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvată şi justificabila. 

·       În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plată unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema;

·       Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător;

·       Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistentă în cazul în care călătorul se afla în dificultate. 

În cazul în care agenţia de turism organizatoare intra în insolventa, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intra în insolventa după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. SC Oxigen Travel Nature SRL a contractat protecţia în caz de insolventa cu Polita de Asigurare emisa de German Romanian Assurance SA, Seria IF-i, nr.4004/01.03.2024, valabilă până la data de 08.01.2025 privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turisti sau, după caz, autoritatea competentă, în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolventei SC Oxigen Travel Nature SRL.  În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018. 

În cazul prevederilor referitoare la insolventa, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz. 

Site-ul internet pe care este accesibilă Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 https://www.anat.ro/wp-content/uploads/2018/08/OG-2_2018.pdf.

Aboneaza-te la newsletter!
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru si fii la curent cu cele mai proaspete informatii despre excursiile tale preferate.
Asigurare storno
Asigurarea Storno va fi incheiata in momentul achitarii pachetului turistic, integral. Va rugam sa cititi Informatiile despre Asigurarea Storno si Conditiile Generale de Asigurare.”